Insight

आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा सरकारी बेरुजू रु. ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख

    April 13, 2017आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा सरकारी बेरुजू रु. ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख पुगेको छ जुन पहिलेको बर्ष भन्दा २०.६२ प्रतिशतले धेरै हो ।