मतदान गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

November 24, 2017

मतदान गर्दा मतदाताले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु यसप्रकार छन् ।

sourceDownload