वैदेशिक रोजगारको अवधिमा शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका नेपाली आप्रवासी कामदारहरुको अवस्था

June 28, 2018

कुल २०६ नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको आ. व. २०७३/७४ मा शारीरिकरुपमा अपङ्गता भएको थियो |

sourceDownload