Resource

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा बिद्यालयरशिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावकमा अनुरोध

May 28, 2020

The " शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा बिद्यालयरशिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावकमा अनुरोध" is published by Ministry of Education, Science and Technology and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Infrastructure, Communication & Technology. This publication is in English & Nepali and is published in pdf format.