Resource

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को मुख्य-मुख्य उपलब्धि सहितको प्रगति पुस्तिका, आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण र कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

June 03, 2020 BS

The "आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को मुख्य-मुख्य उपलब्धि सहितको प्रगति पुस्तिका, आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण र कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति" is published by Ministry of Communication and Information Technology and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.