Resource

आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवातर्फ)

July 06, 2021 BS

The "आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवातर्फ)" is published by Ministry of Agriculture and Livestock Development and can be found in the Laws, Policies and Strategies of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.