Resource

कङ्गोबाट ‍ईस्तानवुल हुँदै काठमाडौं आयातित बन्यजन्तु सालकको खपटा सहित पक्राउ मानिसहरु विरुद्द संगठित अपराध (2074-12-16)

May 06, 2020 BS

The "कङ्गोबाट ‍ईस्तानवुल हुँदै काठमाडौं आयातित बन्यजन्तु सालकको खपटा सहित पक्राउ मानिसहरु विरुद्द संगठित अपराध (2074-12-16)" is published by Central Investigation Bureau and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in doc format.