Resource

ताप्लेजुङमा गएको पहिरो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति

April 26, 2020 BS

The "ताप्लेजुङमा गएको पहिरो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति" is published by Nepal Disaster Risk Reduction Portal and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.