Resource

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धार कार्याविधि बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति २०७७ साल श्रावण १ गते देखि मिति २०७८ अषाढ मसान्त सम्मको विवरण

October 04, 2021 BS

The "दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धार कार्याविधि बमोजिम हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति २०७७ साल श्रावण १ गते देखि मिति २०७८ अषाढ मसान्त सम्मको विवरण" is published by Ministry of Women, Children and Senior Citizen and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.