Resource

द्वन्द्वप्रभावित व्यक्त्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा (छैठौ सम्म) समावेश भएका टुहुरा बालबालिकाहरुको विवरण

November 25, 2019

The "द्वन्द्वप्रभावित व्यक्त्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा (छैठौ सम्म) समावेश भएका टुहुरा बालबालिकाहरुको विवरण" is published by Ministry of Peace and Reconstruction and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice. This publication is in Nepali and is published in pdf format.