Resource

देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)

August 19, 2020

The "देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)" is published by Nepal Rastra Bank and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.