Resource

नेपालका सरकारको मिति २०६८ साल मंसिर ६ गतेको निर्यणबाट गठित माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग, लडाकुहरुको तथ्याङ्क संकलन, वर्गीकरण एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यदलद्वारा तयार भैं स्वीकृत भएका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका नामावलीहरू

November 25, 2019

The "नेपालका सरकारको मिति २०६८ साल मंसिर ६ गतेको निर्यणबाट गठित माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग, लडाकुहरुको तथ्याङ्क संकलन, वर्गीकरण एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यदलद्वारा तयार भैं स्वीकृत भएका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका नामावलीहरू" is published by Ministry of Peace and Reconstruction and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice. This publication is in Nepali and is published in pdf format.