Resource

नयाँ पोखरी निर्माण गर्नका लागि छनौट भएका प्रस्तावक/आवेदकहरुको नतिजा तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

April 20, 2020 BS

The "नयाँ पोखरी निर्माण गर्नका लागि छनौट भएका प्रस्तावक/आवेदकहरुको नतिजा तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना" is published by Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperative and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali.