Resource

न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको आदेश बमोजिम माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा बसेका व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन

February 14, 2020

The "न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको आदेश बमोजिम माग भएको धरौटी तिर्न नसकी थुनामा बसेका व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन" is published by Supreme Court of Nepal and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics. This publication is in Nepali and is published in pdf format.