Resource

पशुपन्छी सम्बन्धी स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको विवरण

August 17, 2019

The "पशुपन्छी सम्बन्धी स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको विवरण" is published by Ministry of Agriculture and Livestock Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Agriculture & Land. This publication is in Nepali and is published in pdf format.