Resource

प्रदेश ४: गण्डकी प्रदेशको स्रोत नक्साङ्कन- २०७५

August 24, 2018

प्रदेशभित्रको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार विकास र पर्यटन पूर्वाधारको नक्साङ्कन सम्बन्धमा विवरण संकलन र नक्साङ्कन गर्ने पहिलो प्रयास स्वरूप प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार पारिएको हो |