Resource

मन्त्रालयबाट चालु आ.व. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्तसम्म भएका कामहरूको जानकारी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती

March 23, 2020 BS

The "मन्त्रालयबाट चालु आ.व. ०७५/०७६ को मंसिर मसान्तसम्म भएका कामहरूको जानकारी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती" is published by Ministry of Social Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice. This publication is in Nepali and is published in pdf format.