Resource

महालेखापरीक्षकको चवन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन- २०७३

August 13, 2019

The "महालेखापरीक्षकको चवन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन- २०७३" is published by Office of Auditor General and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Law & Justice. This publication is in Nepali and is published in pdf format.