Resource

राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७४

March 20, 2018

तीव्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलन तथा दिगो विकासका लागि नेपालको संविधान बमोजिन दूरगामी सोच सहितको विकास योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा...