Resource

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिम २०७४ मंसिर, पुष, माघ र फाल्गुण महिनामा मन्त्रालयद्वारा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

May 30, 2019

The "सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ बमोजिम २०७४ मंसिर, पुष, माघ र फाल्गुण महिनामा मन्त्रालयद्वारा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण" is published by Ministry of Water Supply and Sanitation and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.