समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा प्राप्त भएको दाबी विरोधको उजुरी दर्ता भएको सूचना प्रतिनिधि सभा सदस्य तर्फ

October 21, 2022

The "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा प्राप्त भएको दाबी विरोधको उजुरी दर्ता भएको सूचना प्रतिनिधि सभा सदस्य तर्फ" is published in 2079 BS by Election Commission, Nepal and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Resource Menu of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics . This publication is in Nepali and is published in pdf format.

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter