Resource

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट पारित (VIEWS) लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०९।१० को पत्र तथा इमेलबाट प्राप्त भएका तेज बहादुर भण्डारी सम्बन्धी अनुवादित विचार

October 07, 2021 BS

The "संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट पारित (Views) लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०९।१० को पत्र तथा इमेलबाट प्राप्त भएका तेज बहादुर भण्डारी सम्बन्धी अनुवादित विचार" is published by Ministry of Home Affairs and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics. This publication is in Nepali and is published in pdf format.