Resource

सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदन

April 18, 2018

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना तथा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीहरुलाई प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ |