Resource

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण 

June 03, 2020 AD

The "सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण " is published by Ministry of Communication and Information Technology and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Infrastructure, Communication & Technology. This publication is in Nepali and is published in pdf format.