हालसम्मको राष्ट्रिय स्तरका विकेन्द्रीकरण आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरुको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको सङ्घीय प्रणालीमा हुनुपर्ने स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा उपयुक्त देखिएका सिफारिसहरू

August 02, 2022

The "हालसम्मको राष्ट्रिय स्तरका विकेन्द्रीकरण आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरुको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको सङ्घीय प्रणालीमा हुनुपर्ने स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा उपयुक्त देखिएका सिफारिसहरू" is published in 2071 BS by Ministry of Federal Affairs and Local Development and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Resource Menu of the Nepal in Data Portal by selecting the section State & Politics . This publication is in Nepali and is published in pdf format.

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter