Resource

विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

October 16, 2020 BS

The "विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम" is published by Public Service Commission and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Service. This publication is in Nepali and is published in pdf format.