Insight

अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०१७: नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक

    May 01, 2017नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक ने.रु ९,७०० मासिक रहेको छ ।