Insight

के भ्रष्टाचार बढ्दो छ?भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने उत्तरदाता

    February 08, 2019अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन "नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५" अनुशार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ  #भ्रष्ट्राचारमुक्तनेपाल  download the report https://bit.ly/2SA61XE