नेपाल मत्स्य सर्वेक्षण २०७२

December 22, 2017

नेपाल मत्स्य सर्वेक्षण २०७२ अनुसार तुलना गर्दा सबै भन्दा बढी माछा उत्पादन हुनेदेखि कम उत्पादन हुने प्रदेशमा क्रमश:प्रदेश २ (६०.८%), प्रदेश ५ (१६.९%), प्रदेश ३ (९.९%), प्रदेश १ (८.३%), प्रदेश ४ (२.१%), प्रदेश ७ (१.८%) र प्रदेश ६ (०.१%) रहेको छ |

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter