प्रदेशहरुमा लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजूको स्थिति

April 19, 2018

महालेखापरिक्षकको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ र सबै भन्दा धेरै बेरुजु प्रतिशत प्रदेश २ मा १३.२७% रहेको छ। आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनी रीत नपुगेको, कारोबारको लेखा नराखिएको र अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter