Insight

मतदान गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

    November 24, 2017मतदान गर्दा मतदाताले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु यसप्रकार छन् ।