Insight

महिलाको नाममा भएको जग्गा पास संख्या

    April 05, 2018नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ ग्रामीण क्षेत्रमा ७९,२०८ कित्ता र सहरी क्षेत्रमा १३,१,२२० कित्ता जग्गा महिलाको नाममा पास भएको थियो ।