Insight

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र

    June 21, 2018नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो वर्ष पनि आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खुलाएको छ। यसबारेको जानकारी यस ईन्फोग्राफिक्समा उपलब्ध छ ।