व्यावसायिक प्रोफाईल: प्रदेश १

July 03, 2018

यो इन्फोग्राफिक प्रदेश न. १को व्यावसायिक अवस्थिति देखाउन तयार गरिएको हो । यसले प्रदेश १ मा लगानीको सम्भाव्यता लागि आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, तथा जनसांखिक सूचकहरू प्रस्तुत गरेको छ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter