Insight

व्यावसायिक प्रोफाईल: प्रदेश १

    July 03, 2018यो इन्फोग्राफिक प्रदेश न. १को व्यावसायिक अवस्थिति देखाउन तयार गरिएको हो । यसले प्रदेश १ मा लगानीको सम्भाव्यता लागि आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, तथा जनसांखिक सूचकहरू प्रस्तुत गरेको छ।