Insight

शहरी क्षेत्रमा महिलाले जग्गा पास गर्दा दस्तुर छुटको सुविधाको राम्रो प्रयोग

    April 10, 2018सरकारले जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन थालेसँगै महिलाको नाममा हुने जग्गा पास सङ्ख्यामा ५३% ले वृद्धि भएको छ । तर यो सुविधाको प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा निकै धेरै रहेको छ ।