सन् २०१६/१७ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता

January 24, 2018

सन् २०१६/१७ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायताको अवस्था यस्तो छ।

sourceDownload sourceEmbed

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter