Resources

आ.व. २०७७/७८ मा विशेष अनुदान मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न छानिएका आयोजना/कार्यक्रमहरु र विनियोजित बजेटको विवरण

The "आ.व. २०७७/७८ मा विशेष अनुदान मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न छानिएका आयोजना/कार्यक्रमहरु र विनियोजित बजेटको विवरण" is published by National Planning Commission and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Public Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

राष्ट्रिय योजना आयोग - वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७६/०७७

The "राष्ट्रिय योजना आयोग - वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७६/०७७" is published by National Planning Commission and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Social & Human Development. This publication is in Nepali and is published in pdf format.

EXCEL - NATIONAL ECONOMIC CENSUS 2018 WARD PROFILE NO.2

The "EXCEL - NATIONAL ECONOMIC CENSUS 2018 WARD PROFILE NO.2" is published by Central Bureau of Statistics and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance. This publication is in Nepali and is published in xlsx format.

NATIONAL ECONOMIC CENSUS 2018 WARD PROFILE NO.2

The "NATIONAL ECONOMIC CENSUS 2018 WARD PROFILE NO.2" is published by Central Bureau of Statistics and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance. This publication is in English and is published in pdf format.

कोभिड - १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन

The "कोभिड - १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन" is published by Nepal Rastra Bank and can be found in the Publications of the Nepal in Data Portal. The information contained in this publication can be accessed via the Data Tab of the Nepal in Data Portal by selecting the section Economy, Market & Finance. This publication is in Nepali and is published in pdf format.